عوامل مهم در انتخاب مواد و نوع طراحی بسته بندی

در انتخاب مواد برای صنایع دستی، بایـد بـه مواد اولیه و مصالح بومی هر منطقه توجه داشته باشیم . این مسئله ی بسیار مهمی است و در واقع این موضوع یكـی از عوامـل مـؤثری است که میتواند معـرف فرهنـگ و سنت جامعه ی ما باشد.

همچنین عوامل وابسته به فنّاوری موجود در جامعه هم تأثیر بسیار زیادی بـر طراحـی بسـته بنـدی و علی الخصوص بـر چگـونگی بسـته بندی صنایع دستی دارد. ایـن مسئله مـی توانـد بـر روی سـایر ویژگـی هـای محصول هم مثل : قیمـت، نحـوه ی حمـل ونقـل، چگـونگی محافظـت از محصول در برابر آسیب دیدگی احتمالی و غیره تأثیر بگذارد.

ارکان بسته بندی

به طور کلی می توان اركان و اجزا بسـته بنـدی را بـه دو گـروه كلامـی و بصـری تقسـیم نمود.

عناصر بصری(visual elements)

عناصر بصری شامل تصاویر، اندازه و شكل، بیشتر بر تصمیم گیری و احساسات مشتری تأثیر میگذارنـد و عناصر اطلاعاتی مربوط به ارائه اطلاعات كلامی و فنـاوری مورد استفاده در بسته بندی است؛ كه از جنبه ی شناختی دارای اهمیت است و موجـب شـناخت مشـتری از محصول میشود.

شش متغیر وجود دارد كه بایستی توسـط تولیدكننـدگان و طراحان امر بسته بندی مورد توجـه قـرار گیـرد، ایـن شـش متغیر عبارتند از: شكل، انـدازه، رنـگ، گرافیـك، مـواد اولیـه و طعـم و مـزه بـر همین اساس،علاوه بر این اجزا می توان به نام تجاری هم اشاره کرد که یکی ازمسائل تاثیرگذار در ترغیب خریداران است و شاید بتوان همه ی آنها را به عنوان اركان بسـته بنـدی بیـان نمود

زیبایی در بسته بندی محصولات

یكی از عوامل بسیار مهم در فـروش محصـولات صـنایع دسـتی، رعایت اصول زیبایی شناسی در طراحی بسته بنـدی اسـت. در حقیقـت، بسته بندی خود به تنهایی به عنوان یك فروشنده ی بی صدا عمل میكندكـه نمایـانگر تصویر، محتوا یا عملكرد محصولات ما است. ایجاد جذابیت بصـری بـر روی بسته بندی محصولات به عنوان راهکار بسیار مـؤثری در میـزان فـروش محسوب می شود چون به تجربه اثبات شده است که مشتری ها در اغلب مواقع با ظاهر محصولات بـا سرعت بسیار بالاتری نسبت به اطلاعات نوشتاری ارتباط برقرار مـیكنند.

بسـته بنـدی محصـول صـنایع دسـتی، در واقـع بكـارگیری شیوه های مبتكرانـه در ایجـاد و خلـق محصـولات متنـوع و جذاب مطابق با سلیقه ی گردشگران است كـه در ایـن راسـتا، اهمیـــت دادن بـــه ذوق و ســـلیقه مشـــتریان و افـــزایش رضایت مندی آنها همواره یكی از محورهای اصلی در موضوع طراحی است كه موضوع طراحی بسته بندی محصـولات صـنایع دسـتی را مهم میسازد.

در واقع، خصوصیات كلی بسته بندی می تواند موید اصالت محصول باشد. قضاوت در مورد كیفیت محصول، تحـت تـأثیر خصوصیات منعكس شده توسط بسته بنـدی اسـت و طراحـی آن باید با نیازهای خاص هر بازار منطبق شود تا بیشترین اثـر بخشی را در پی داشته باشد.

کنش های خریداران و گردشگران در رابطه با خرید صنایع دستی

مطالعه و شناخت عكس العمل خریداران به ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته بندی در بازار پویا و رقابتی امـروز، بـی شـك امری مهم و حیاتی است كه بـه عنـوان یكـی از مهـمتـرین ابزارهای بازاریابی مورد بررسی قرار میگیرد

در بین ابعـاد بصـری نیـز شـاخص هـای طراحی گرافیكی، شكل خلاقیت در بسته بنـدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. همچنین از لحاظ دو بعد رنگ و اندازه باید در بسته بندی ها دقت فراوانی شود.

مطالعاتی كه به بررسـی ابعـاد و شـاخص هـای مورد انتظار بسـته بنـدی صـنایع دسـتی از دیـد گردشـگران، به خصوص گردشگران خارجی پرداخته شده است، نشان می دهد كه ابعاد بصـری بـه طـور كلی برای مصرف كننـدگان و تمایـل آنـان بـه خریـد نقـش مؤثرتر و با اهمیت تری نسبت به ابعاد اطلاعاتی و شناختی دارد.

مهم ترین ابعاد بسته بندی از نظر خریداران

در بین ابعاد بصری، ترتیب اهمیت هركدام از شاخص هـا بـه ترتیـب اولویت، طراحـی گرافیكـی روی بسـته بنـدی، طراحـی نـوع بسته بندی، اندازه بسته بندی، رنگ مورد استفاده درطراحـی، نوآوری در ایجاد بسته و درنهایت شكل بسته بندی را شـامل میشدند

همچنین نکات زیر در این مورد می تواند به ما کمک کند:.

 • توجه به اطلاعات درج شده بر روی بسته بندی كه تولیدكنندگان میتوانند با درج اطلاعات مثبت و نكات مهم در هنگام استفاده از محصول، بر روی رفتار و جلب خریدار تأثیر بگذارند
 • تناسب شكل و اندازه بسته بندی با گروه خریدار با اتكا به مطالعات پیرامون روانشناسی و پیشبینی رنگ؛
 • بررسی ارتباط میان عوامل بسته بندی و رفتار خریداران؛
 • بررسی تأثیر مؤلفه های بسته بندی بر رفتار خریداران و اولویت بندی آنها در طراحی؛
 • تشكیل گروههای تخصصی برنامه ریزی و طراحی در زمینه بستهبندی صنایع دستی؛
 • افزایش دانش عمومی طراحان و متخصصان در زمینه فناوری های روزآمد در علم بسته بندی؛
 • كاربرد ماشین آلات جدید در صنعت بسته بندی به عنوان ابزار و فرصتی برای نوآوری؛
 • تطابق بسته بندی صنایع دستی با معیارهای پذیرش آن در بازارهای هدف؛
 • شناســایی و تحلیــل مــداوم اولویــت هــا و ترجیحــات خریداران در مورد ابعاد مختلف بسته بندی محصول.

در این مقاله قصد داشتیم شما مخاطبین عزیز را با بسته بندی صنایع دستی و تاثیر آن بر صادرات و بازاریابی آشنا کنیم .امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد